Solanderleden-s

FÄRGDELSTRÄCKOR på Solanderleden

Solanderleden är indelad i färgdelsträckor utifrån hur leden organiskt vuxit fram ur byarnas medverkan, där varje byaområde har valt en färg ur ledens grafiska profil.

Ett 16-tal byar var involverade i dragandet av leden.

Varje byagrupp med markägare, lokala föreningar, företagare, byaåldersmän och boende tog i samråd med ledutvecklarna fram lämplig sträckning utifrån områdets natur- och kulturvärden, befintliga stigar och skogsbilvägar ochsträckor som behövdes röjas fram.

En process vi kallar organisk ledutveckling.

Byarnas delsträckor kopplades sedan organiskt ihop vartefter leden växte utifrån de tre första ledsträckorna tallgrön, solskensgul och blåbärsblå.


 

Färgdelsträckorna syns på ledens markeringar som den undre färgen under den Solanderbruna gemensamma ledfärgen.