Solanderleden-s

Solanderleden Ideell förening driver flera utvecklingsprojekt för Solanderleden:

Pilotprojekt: Modell för eko-vandringsleder - Nätversbaseras Nature´s Best Sweden certifiering av entreprenörer längs en vanndringsled

Projektet syftar till att ta fram en modell för affärsutveckling genom att bilda ett företagsnätverk för eko-certifiering av landsbygdsföretag längs vandringsled, för att därigenom både skapa certifierade hållbara företag och en hållbar certifierad vandringsled som leder till fler besökare till leden och därmed involverade företag.

Syftet är att utveckla samarbeten mellan företag för att via eko-certifiering stärka deras identitet och den vandringsled de jobbar med för en tydlig turistisk profilering av vandringsdestinationen som hållbar vandringsled. Därmed ökas attraktionskraften till vandringsdestinationen och medverkande företag.

Bakgrund: Turism och besöksnäring blir en allt viktigare försörjningsbas på landsbygd och glesbygd, som visat sig skapar sysselsättning och inkomst. Samtidigt visar internationell turism ett allt större intresse av svenska turismresurser i form av natur och kultur. Dessutom ökar till följd av ökat miljömedvetande och omsorg om jordens framtid att allt fler svenskar undviker semester med långresor och föredrar att semestra inom Sverige, s.k. ”hemstrare” och utforskar nya delar av Sverige, där svensk landsbygd är av intresse.

En starkt internationell och nationell trend inom naturturism är vandringsturism, och allt fler vandringsleder iordningställs eller rustas för att kunna ta emot nationella och internationell besökare genom produktifiering och paketering av upplevelser och transporter längs vandringslederna. Samtidigt blir både internationella och inhemska turister allt med miljömedvetna och vill resa, äta och uppleva på ett hållbart sätt och sätter därmed krav på leverantörer inom turism och besöksnäring.

Ett sätt för aktörerna att möta detta krav på miljövänlig turism är att utveckla sin miljöpolicy och miljöcertifiera sin verksamhet. Det finns ett flertal miljöcertifieringar som är tillämpbara för besöks- och turistindustrin, där där Föreningen Naturturismföretagens ekocertifiering Nature's Best Sweden har väckt internationell uppmärksamhet.

Dessa turisttrender har gjort att Svenska Turistföreningen, STF, nyligen lanserade tolv styck s.k. signaturleder för klimatsmarta upplevelser runt om i landet. Dessa signaturleder ska möta kraven på hållbart kvalitetssäkrad resande och upplevelser. Längs
signaturlederna erbjuds vandrarna boende och övernattningsmöjligheter och aktiviteter som är kvalitetssäkrade med Nature's Best Sweden.

Fler sådana miljövänliga vandringsleder i Sverige skulle kunna vara en stark konkurrensfördel för Svensk turismnäring i den hårda internationella konkurrensen om vandringsturisterna. Ekocertifiering är dock både en dyr och tidskrävande process som gör att många små mikroföretag inte mäktar med certifieringsprocessen, samtidigt som företag på landsbygden längs leder ofta består av just mikroföretag där turism och besöksnäring är en av flera inkomstkällor. För att vi ska kunna öka hållbarheten och miljösäkrade erbjudanden på landsbygdens turistföretag måste vi hitta nya sätt  för mikroföretag att möta miljö- och hållbarhetskraven från besökarna.

Syftet med detta pilotprojekt är att ta fram en enkel metod och finansieringsmodell för en kollektiv ekocertifiering till Nature's Best Sweden certifiering av boende och aktivitetsföretag längs en led.

Huvudsyfte med projektet: att långsiktigt skapa jobb och en attraktiv landsbygd genom att utveckla befintliga samarbeten, organisationer och lokala företag kring vandringsleder kring hållbarhetsutveckling. Projektet kommer att genom en ekocertifiering att vidareutveckla och stärka identitet, profil och attraktionskraft av en landsbygd genom att stimulera företagandet kring en gemensam ekocertifierad vandringsled.

Efter projektets slut skall en modell vara framtagen för kollektiv eko-certifiering som kan tillämpas på andra leder eller inom andra landsbygdsdestinationer. Vidare skall projektet ha ekocertifierat 10-15 företag till Naturte´s Best Sweden.

Projektet skall även ha bidragit till att lansera Solanderleden som en eko-vandringsled och därmed bidragit till stärkt identitet och profilering av vandringsdestinationen med dess landsbygdsföretag.

Nyttan av pilotprojektet hamnar dels direkt hos involverade landsbygdsföretag som erbjuder tjänster och upplevelser längs leden, som dels får ökat samarbete, affärsutveckling, hållbar identitet och förstärkt marknadsföring. Dels får landsbygden stärkt identitet och profilering som hållbar landsbygd genom ekocertifierade företag och vandringsled, dels får destinationen och lokalsamhället på samma sätt stärkt identitet som hållbar destination som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Projekttid: 2020-2022
Medverkande: Solanderleden ideell förening, Naturturismföretagen, 12 lokala naturturismföretal längs Solanderleden
Kontakinformation: Projektledare Hansi Gelter, E-post: guidenatura at gmail.com

LONA-projekt: Rosfors Ekopark - Inventering, restaurering och information om stigar och natur/kulturvärden

Projektets syfte är att främja besöksanledning och ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang i Rosfors ekopark med stora natur- och kulturvärden med nytta för naturvård, friluftsliv, besöksnäring och folkhälsa. Genom åtgärder som främjar friluftsliv och naturvård och hälsofrämjande insatser gynnas både friluftslivet och den organiserade naturturismen inom området. Se karta för område där åtgärder planeras.

Friluftsfrämjande åtgärder inkluderar

- Identifiera (inventera) och restaurera vandringsstigar till natur- och kulturvärden.
- Identifiera (inventera) och restaurera lämpliga cykelvägar till natur- och kulturvärden.
- Identifiera lämpliga rundslingor för vandring och cykling sommar samt för snöskor och skidor vintertid för friluftsliv,
    naturrehabilitering och besöksnäring, samt även lämpliga snöskotervägar.
- Göra dessa framtagna stigar tillgängliga och graderade digitalt samt uppskyltade inom området.
- Kunskapsinhämtning till områdets natur- och kulturvärden (inklusive samiska kulturhistoria) samt tillgängliggöra dessa digitalt
   och som underlag för naturguidning inom området. Sällsynta eller rödlistade arter kommer att registreras i Artportalen.        
Göra dessa framtagna stigar tillgängliga och graderade digitalt samt uppskyltade inom området.
Kunskapsinhämtning till områdets natur- och kulturvärden (inklusive samiska kulturhistoria) samt tillgängliggöra dessa digitalt
   och som underlag för naturguidning inom området. Sällsynta eller rödlistade arter kommer att registreras i Artportalen.


Naturvårdsfrämjande åtgärder
- Återställa naturtyp och ängsflora vid ett hemmans ängar genom slyröjning och ängsslåtter med lie som en återkommande hälso-
   och friluftsaktivitet.
- Initiera process med lokala aktörer såsom Rosfors byaförening, lokala natur- och kullturorienterade företag, markägare (Sveaskog)
   och andra intressenter såsom Solanderleden ideell förening, m.fl. att arbeta fram en hållbar vård- och förvaltningsplan för
   framtagna stigar, skyltar m.m. efter restaureringsinsatserna.

Hälsofrämjande insatser
- Genom inventering och gradering av befintliga och restaurerade stigar och inventering av lämpliga naturmiljöer, möjliggöra
   naturrehabilitering, skogsbad och naturåterhämtning inom området.

Projekttid: 2021-2023
Medverkande:  Piteå kommun ((projektägare), Solanderleden ideell förening (projektgenomförare), Sveaskog, Länsstyrelsen i Norrbotten Samhällsplanering och kulturmiljö, Luleå tekniska universitet, Rosfors byaförening, Rosfors herrgård, Jössgården, Bariómselets Gourmentprodukter, Parfa PK Reindeer, Guide Natura. 
Kontakinformation: Projektledare Hansi Gelter, E-post: guidenatura at gmail.com

Projekt: STÄRKT SERVICE KRING LEDERNA (SSKL 2022)

Ett EU-Leaderprojekt inom EU Leader Spira Mare i Norrbottens kustland. Projektet ska inspirera och ge underlag till utveckling av ny service kring Solanderleden och andra kustnära leder i Norrbotten.
BAKGRUND
En utvecklad vandringsturism ställer krav på olika former av service kring lederna såsom boenden, mat och aktiviteter. Såväl i anslutning till Solanderleden som kring övriga leder i Spira Mare-området finns det behov av ett utvecklat serviceutbud.  Ur vandrarnas perspektiv är det viktigt att även ta tillvara natur och kulturmiljöer och dess potential för att skapa en komplett vandringsupplevelse. Målgruppen vandrare är inte homogen. Det är allt från motionärer, hundrastare och skolklasser till aktiva familjer på semester, internationell turism, studenter, s.k. hemestrare, seniorer och skogsbadare för att nämna några. Delar av lederna är oftast möjliga att cykla. Det innebär att servicebehoven varierar. Vissa nöjer sig med att kunna fylla på vatten ibland medan andra vill unna bo bra, äta gott, handla, besöka sevärdheter och få en guidad tur. Cyklister vill kunna repa och pumpa cykeln och förvara den säkert.
 
Ute i bygderna finns människor, företag, föreningar och nätverk som alla bär på idéer och potential för utveckling av nya upplevelsebaserade aktiviteter och produkter. Genom riktade insatser kan man skapa förutsättningar för att nya affärsidéer sjösätts.

Detta serviceutbud kan, eller ska när det är utvecklat erbjudas flera olika målgrupper genom produktanpassning och riktad marknadsföring. Ett företag som redan har boende kan utveckla tex måltidsupplevelser som erbjuds vandrare men även andra gäster. Ett lantbruksföretag kan renovera sin bagarstuga eller vindsrummet och erbjuda Bädd och frukost.
 
Allt fler besökare efterfrågar lokal mat och måltidsupplevelser byggda på lokala/besöksmålens råvaror. Det lokala perspektivet är i fokus vid utveckling av måltidsupplevelser idag. Kunden dvs vandraren efterfrågar mat, fika, dryck med lokala råvaror. Det är såväl en fråga om upplevelse, smaker och kunskap men även ett krav utifrån klimat och hälsa. En utveckling av denna typ av måltider bidrar till bättre klimat och lokal försörjningsgrad.
 
Solanderleden Ideell Förening vill genom projektet skapa intresse och underlag för en vidare utveckling med ett ökat serviceutbud. Målet är att nya affärsidéer, samarbeten, aktiviteter och service har skapats kring lederna i Norrbottens kustområde där fokus ligger på Solanderleden och Skridfinnarleden.  Långsiktigt ska projektet bidra till att öka de prioriterade ledernas attraktionskraft och att fler affärsmöjligheter har utvecklats längs lederna. Ett väl etablerat samarbete de olika aktörerna emellan har också skapats. Nya affärsidéer ska bidra till ökad lönsamhet och säsongsförlängning.
På kort sikt ska projektet leda till en plan för fortsatt utveckling av service som bygger på samtal och undersökning av målgruppens (deltagarnas) intressen kopplat till besökarnas behov. Projektets workshops och kommunikation ska ge inspirerade deltagare som vill samarbeta för att utveckla produkter med fokus på vandringsturism men med möjligheter även för cykel-, rid och skoterturism samt andra besökskategorier året runt.
 
Aktiviteter.
Tre inspirationsseminarier anordnas med tre olika teman; Boende, Mat/måltids-upplevelse och Natur/kulturupplevelse/Aktivitet (bo, äta, göra). En undersökning genom dels en digital enkät, dels intervjuer av målgruppens behov ska genomföras. Resultatet ska kopplas till vandrarnas, cyklisternas, besökarnas dvs de framtida kundernas behov av service.
 
Efter projektets slut ska planen ge svar på hur behovet av stöd för din produktutveckling ser ut hos målgruppen samt lyfta fram identifierade samarbeten och idéer kring nya produkter. Detta resultat kan utgöra grunden för fortsatt utvecklingsarbete i en andra fas.
 
Projekttid: 2022-2023. Aktiviteter februari-augusti 2023.
Projektägare: Solanderleden Ideell Förening.
Medverkande/samarbetspartners: Skridfinnarleden, Kalix. Swedish Lapland Visitors Board. Bottenvikens skärgård.
Kontaktinformation: Projektledare Karin Hedström. Cantry AB karin@Cantry.se