Solanderleden-s

Historik över ledens tillkomst och utveckling

Solanderleden har i jämfört med många andra långleder i Sverige en relativt kort och en unik historia, där leden genom olika insatser lokalt har vuxit fram organiskt, dvs lokalbefolkning och lokala aktörer såsom byaåldermän, byaföreningar, markägare och lokala företag har bestämt dragningen av leden  genom deras by och bygd.
Varken kommun eller länsstyrelse eller annan myndighet har varit inblandat, varför leden har tillkommit från ett "Bottom-up" perspektiv till skillnad från det traditionella "Top-down" perspektivet.
De lokala byarna har fått välja en färg för "deras" ledavsnitt ur en palett av färger i ledens grafiska profil inspirerade av Daniel Solander, hans tid och gärningar, och därmed fått sätta "sin färg " på leden, därav ledens olika färgavsnitt. 
Leden har på så vis gradvis vuxit fram till nuvarrande ca 22 mil, och gradevis har infrustruktur såsom boende, mat, och aktiviteter utvecklats som en konsekvens av leden. Solanderleden är därför en motor för entreprenörskap och landsbygdsutveckling utöver att vara en infrastruktur för lokalt friluiftsliv och för besöksnäring och turism.
Ett flertal projekt listade nedan har bidragit och möjliggjort denna utveckling.
Sist men inte minst så är leden inspirerad av 1700-talsentreprenören Daniel Solander, född i Öjebyn, Piteå, lärjunge till Carl von Linné och jordenrunt resenär och upptäcksresande med James Cook på Endeavour 1768. Hans intresse för natur och kultur hoppas vi smittar även till besökare på Solanderleden.

2009-2010 LRF Gröna Piloter projekt - Pilotled "Bondeleden"

Utvecklingen av leden  började som ett LRF projekt "Gröna Piloter -  turism" med syfte att i Pitebygden skapa förutsättningar för en innovativ, spännande och annorlunda led – PILOTLED -  genom jordbrukslandskapet med början/slut i Jävre och början/slut i Rosfors/Ekoparken alternativt i Ersnäs.

Med begreppet "pilotled" avsåg LRF något mer än bara en traditionell vandringsled. Gästerna ska kunna vandra, upptäcka, utforska och uppleva längs vandringsleden. Äta, sova och ta del av aktiviteter i bygden.

Målsättningen var att pilotled skulle bidra till landsbygdsutveckling och skapas utifrån LRF´s förhoppning av samverkan mellan intresserade byautvecklingsgrupper, /byåldermän, samfällighetsföreningar och entreprenörer i Piteå kommun och de berörda byaområdena.

Pilotprojektet bestod av att kartlägga befintliga och möjliga nya ledsträckor utifrån de lokala byarnas önskemål, kartlägga boende, mat och aktivitetsmöjligheter och identifiera företag som vill utveckla leden, samt kartlägga natur- och kultursevärdheter, Projektet innefattade även  att inspirerabygdens aktörer att delta, informera om projektet,  inventera markägare, ta kontakter med byagrupper, byaåldermän, berörda parter i kommunen/förvaltningar, m.m.
Projektet resulterade i en rapport 2012 "Gröna Piloter: Förutsättningar för en pilotled i Pitebygden" .
Projektägare:LRF Norrbotten,  Projektledare: Karin Hedström

2011 Spira Mare projekt "Förstudie Bondeleden"

LRF Gröna Piloterprojektet genererade ett Spira Mare Leaderprojekt "Förstudie Bondeleden" som tog ledutvecklingen vidare till  en utvecklings- och handlingsplan och leden konkretiserades med en testdelsträckor.

Testvandringar genomfördes av studenter vid LTU Upplevelseproduktion på avsnitt mellan Blåsmark och Sikfors, och byavandringar med byarepresentanter för att hitta lämpliga ledsträckor. 
Projektet ledde till rapporten 2012 "Förstudie Bondeleden" och ett prisbelönad examensarbete inom LTU upplevelseproduktion  2012 "Innovativa vandringsiupplevelser".
Projektägare: LRF Norrbotten, Projektledare: Britt-Louise Nyman

2012-2103 Projekt "Solanderleden berättar"

Förstudien "Bondeleden" ledde till ett projekt "Solanderleden Berättar" finansierat av Tillväxtveket, LRF, LTU, Piteå Kommun och Sparbanken NOrd. och med Destination Piteå som projektägare. Leden hade på initiativ av LTU forskaren Hansi Gelter bytt namn från Bondeleden till Solanderleden för att hylla Pitebygdens stoa naturforskare och äventyrare Daniel Solander . Målet med projektet var att genom interpretation och storytelling kring ledens natur- och kulturvärden  höja vandringsupplevelsen  ocg genom ledens organiska framväxt (bottom-upp) bli en förebild för ledutveckling i Sverige. Projektet konkretiserade en pilotsträcka 1 Böle-Sikfors (blå sträcka flottarstigen) med fysiska leddragning med skyltar, spånger, broar m.m.  Vandrande workshops en guidutbildning för genomfördes för lokala intressenter.. Projektet resulterade grafisk profil för Solanderleden,  en Ledplan Solanderleden 2020: Innovation-Interpretation-Storytelling samt en Manual - Organisk ledutveckling: Landsbygdsutveckling genom innovation, interpretation och storytelling".
Projektägare Destination Piteå E.F., Projektledare Britt-Louise Nyman.

2014-2015 Projekt "Solanderleden 2014-15"

Beskrivning kommer
Projektägare: Destination Piteå E.F: Projektledare: Britt-Louise Nyman

2015-2019 Projekt "Solanderleden 2015-19"

Beskrivning kommer

Projektägare: Piteå Unika, Projektledare: Britt-Louise Nyman

2016-2019 Projekt "Solanderleden från kust till kust"

Beskrivning kommerProjektägare: Piteå Unika, Projektledare: Britt-Louise Nyman

2016-2019 Projekt "Solanderleden utvecklar landsbygden"

Beskrivning kommerProjektägare: Piteå Unika, Projektledare: Britt-Louise Nyman

2018 Solanderleden ideell förening bildas

Som resultat av de tidigare projekten bildades hösten 2018 en ideel förening Solanderleden ideell förening med ansvar för ledunderhåll och fortsatt ledutveckling.

Föreningen är öppen för alla med intresse av Solanderleden och dess utveckling.

Mer om Solanderleden ideel förening hittar du  här>>

2020-2023 Projekt "Modell för eko-vandringsleder – Kollektiv Nature's Best Sweden certifiering av entreprenörer längs en vandringsled "

Företag längs Solanderrleden utbildas i hållbart företagande enligt Nature´s Best konceptet och företag kvalitetsmärks  med Nature´s Best Sweden.

En definition av ekovandringsled tas fram.

Projektet beskrivs närmare här>>

Projektägare: Solanderleden ideell förening, Projektledare: Hansi Gelter

2021-2023 LONA-projekt "Rosfors Ekopark - Inventering, restaurering och information om stigar och natur/kulturvärden"

Projektet syftar till att tillgängliggöra natur- och kulturvärden kring Rosafors bruk och Rosfors ekopark. Nya vandrings- och cyklingsleder tas fram, eldstäder och sittbänkar placeras ut, natur- och kulturhistoria tas fram och sprids i olika kanaler. Projektet beskrivs närmare här>>

Urförligare redovisning kommerProjektägare: Piteå Kommun, Projektgenomförare: Solanderleden ideell förening,
 Projektledare: Hansi Gelter

2020-2022 Projekt "Samverkan besöksnäring i Pite Älvdal"

beskrivning kommer
Projektägare: Kreativa Byar E.F: Projektledare: Britt-Louise Nyman

2022-2023 Projekt "Nya affärer längs leden"

beskrivning kommer
Projektägare: Solanderleden ideel förening: Projektledare Karin Hedström