Solanderleden-s

Vandrare ANSVAR längs Solanderleden

Som vandrare på en led har du ett stort ansvar både för din egen säkerhet och mot den omgivning du möter. Detta innebär ett ansvar mot andra vandrare, mot den natur, växter och djur du möter, den kultur och kulturlämningar du möter, lokalbefolkningen och mot markägaren som upplåter sin mark så att du kan vandra på den. 

Ditt ansvar:
Mot dig själv - du ansvarar för att du vandrar på ett säkert sätt längs leden. Detta innebär att du har lämplig klädel och säkerhetsutrustning, att du har planerat din tur på bästa sätt och att du har med den utrustning du behöver för en säker vandring.  Ledansvariga ansvarar för att leden är säker och framkomlig. Stöter du på problem med leden ser vi väldigt gärna att du rapporterar dessa här >> 

Mot andra vandrare - hänsyn, respekt och god ton mot andra vandrare på leden gör upplevelsen så mycket trevligare. Skräpa inte ned efter dig, sköt dina toalettbesök (läs mer här >>) på lämpligt sätt och lämna rastplatser och eldstäder i lika bra eller bättre skikt som när du kom.

Mot naturen - när du vistas i naturen bör du visa hänsyn och respekt för den natur du möter. Detta innebär bland annat att inte trampa ner känslig växtlighet, plocka fridlysta växter eller göra åverkan på buskar och träd. Detta innefattar även att du inte får ta näver eller kvistar från träd till din brasa, inte heller hugga ved från fallna döda träd - de behövs för den biologiska mångfalden.

Om du cyklar på Solanderleden har du ett ansvar att inte förstöra markskiktet med cyklingen, vilket lätt sker på mossklädda berghällar och blötmarker. All motorfordonsköring (MC, 4-hjuling) är förbjudet i skogsterräng och på ledens stigar. Undvik att rida på ledens skogsstigar då det snabbt blir ett stort slitage.

Visa även hänyn mod djur och fåglar du möter. Har du hund med dig på leden skall hunden vara kopplad (eller motsvarande kontrollerad) mellan 1 mars och 20 augusti för att inte störa barnkammaren i naturen. Under sommaren översvämmas stigar och skogsbilvägar av smågrodor som lämnat vattenstadiet - dessa är lätta att trampa på så vandra extra försiktigt där dessa förekommer. Undvik att störa häckande fåglar, och speciellt rovfågar vid bergsbranter. Vänta med toppturer till berghsbranterna tills efter häckningstiden. Hittar du ett fågelbo, som t ex ett trastbo längs leden lämnar du platsen utan att störa boet. När du väljer rastplats under täckningstiden - var observant att du inte sätter dig nära ett fågelbo - du märker detta av föräldrarnas varningar. Välj då annan rastplats, Möter du djurungar av hare, rådjur eller älg, så visa hänsyn och ta en omväg. Samma sak med fågelungar som lämnat boet men änu inte kan flyga.

Mot kultur och kulturlämningar - längs leden möter du olika kulturyttringar såsom jord- och skogsbruk, bebyggelse och byar, idrottsanläggningar, friluftslivsanläggningar osv. Du som vandrare ansvarar för att du inte stör verksamheter eller gör påverkan och åverkan på byggnader och anläggningar. Visa hänsyn till yrkesutövare, t ex jordbrukare och dreas marker. Möter du olika offentliga evenemang är du självfallet välkommen, är det privata tillställningar visar du respekt.
Längs leden finns än mängd fornlämningar och kulturminnen. Du ansvarar för att ditt besök inte skadar dessa. Du får inte plocka med dig artefakter från forn - och kulturlämningar.

Mot  lokalbefolkningen - leden har tagits fram i samverkan med lokalbefolkningen, med syfte att utveckla landsbygden och dess företag. Visa därför hänsyn mot både lokalbefolkningen och privata tomter, och bidra gäena till lokalsamhället genom att besöka gårdsbutiker, caféer m.m. Ibland passerar leden innanför  störzonen kring privattomter och fritidshus där allemansrätten inte gäller, men tack vare överenskommelse med ägaren har leden kunnat dras där. Visa därför extra hänsyn på sådana platser.

Mot markägarna - dessa upplåter sin mark för att du ska kunna njuta av natur och kultur längs leden. Du har därför ett ansvar för att markägare inte blir arga eller ledsna över att ha besökare på sina marker. Dettya innebär att du inte gör åverkan på mark och natur, inte hugger ned träd eller tar kvist och näver till brasan och inte skräpar ner.

Leden går på vissa ställen igenom skyddad natur i form av naturreservat och ekopark. Du ansvarar för att följa de regler som gäller för respektive skyddat område. Vanliga begränsningar gäller tältning, att göra eld och insamling av växter och stenplockning.

Allmansrätten

Allemansrätten är en unik sedvana i Sverige som vi ska vara rädda om. Den bygger på sunt förnuft hur man beteer sig i skog och mark.
I korthet innebär allemansrätten att var och en har rätt att fritt ströva i skog och mark, även när den är privatägd, så länge det inte skadar någonting eller stör människor och djur.
Genom att följa allemansrätten tar du ansvar för att din och andras upplevese av din vistelse på leden, och att leden erhåller det förtroende som markägare och lokalbefolkningen givit den när de upplåtit sin hembygd till leden, och att leden därmed kan fortleva.  
 

Allemansrätten i korthet

Tillåtet:
1. Att vistas överallt utom på tomtmark.
2. Att plocka blommor, svamp och bär (se upp med fridlysta växter).
3. Att tälta över en natt. Längre tid räknas som bosättning och är förbjudet utan tillstånd. Fråga alltid markägaren om lov.
4. Ta torrt ris och lösa döda grenar för eldning.
5. Att elda om fara för skogsbrand ej föreligger. Tala först med skogsbrandfogde och markägare.
6. Att bada överallt utom från annans brygga eller från tomt (=område kring stuga; där stängsel ej finns räknar man som tomt område inom syn- och hörhåll).
7. Landstiga överallt utom på tomt.
8. Att simma, ro, segla, paddla, köra motorbåt på annans vatten.
9. Medföra hund under sådan uppsikt att okynnesjakt förhindras.
10. Att passera gärdesgård och grind (utom kring tomt), förutsatt att skada inte åstadkommes eller djur slipper ut på olovligt bete. I så fall blir man ersättningsskyldig.
11. Dricka och ta vatten ur kallkälla och sjö. Däremot inte leda bort vatten.
 
Förbjudet:
1. Orsaka skadegörelse. Markägare har alltid rätt att kräva gottgörelse.
2. Ta från växande träd eller buske ris, gren, näver, bark, löv, bast, nötter eller kåda. Det betraktas som stöld.
3. Att beträda skogsplanteringar.
4. Plocka blommor, bär och svamp på annans tomtmark.
5. Tälta så länge på en och samma plats att detta kan anses som varaktig bosättning.
6. Köra bil över utmark så skada uppkommer.
7. Att beträda åker med växande gröda.
8. Att ta fågelbon och fågelägg.
9. Att fiska på annans fiskevatten. Innan masken sätts på kroken, bör man ta reda på de lokala bestämmelserna för fiske (kortfiske o. dyl.).
10. Skräpa ner. Enligt naturskyddslagen kan nedskräpning straffas med böter.
11. Att elda i skog eller i närheten av skog om fara för skogseld föreligger.
12 Att som ved till eldning ta levande träd, genar eller näver, eller ta döda stående eller liggande stammar, eller döda granar från levande träd.

Vädjan till vandraren

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1915