Solanderleden-s

VANDRA Solanderleden - den berättande ekovandringsleden

När Solanderleden organiskt växte fram genom landskapet var ett att syftena att leden inte bara skulle vara en i landskapet uppmärkt vandringsled, utan även en "berättande led".

Visionen för ledutvecklingen:
"Solanderleden skall dras på stigar mellan berg och genom skogar. Den skall nyttja lantliga vägsträckor genom byar, förbi varierande odlingslandskap, levande landsbygd och visa vägen till småskaliga landsbygdsföretag. Den skall ge möjlighet till kunskap och rekreation i en unik natur- och skogsmiljö och den ska ge besökaren närhet till landsbygdens livsmiljö och kultur i dåtid och nutid. Som en röd tråd i utvecklingen av Solanderleden nu och i framtiden går implementering av Interpretation- och storytelling vilket innebär att vandraren kan ta aktiv del av innehållet och den kunskap leden förmedlar."

"Kopplingen till Daniel Solander finns i naturens mångfald men också i traktens historia, utifrån hans barndomshem i Öjebyn som är en av infarterna till leden och en av dess kransleder. Där i Öjebyn finns Solanderparken, monumentet och utställningen samt Solandersällskapet.

Leden med dess besöksmål ska profileras som en upplevelsebaserad led där inslag och utformning utgår från lokala företag, föreningar och innevånare. Leden skall locka olika typer av målgrupper med fokus på fritidsturister, lokalbefolkning och skolklasser. Landsbygdens kulturmiljö, natur och måltidsupplevelser är attraktiva produkter för besökande utländska turister. Det är en målgrupp som bedöms öka med rätt utveckling. Framtida investeringar bör därför ha exportmarknaden i åtanke även om leden är en resurs för svensk turism och lokalbefolkning. Det betyder inte att grupper (svenska eller utländska) inte kan bli en av ledens målgrupper beroende på branschens intresse."

Solanderleden - en organisk led

Leden ska fungera som en ”levande organisk led”.

Med detta menas att den ska utformas succesivt utifrån de möjligheter och resurser som står till buds under en längre tidshorisont. En ungefärlig utpekad sträcka, syfte samt vision är grundbulten men sedan kan leden komma att få olika skepnad beroende många olika faktorer.

Det är inte givet att sträckorna måste iordningsställas i anslutning till varandra vartefter. Vilka delsträckor och/eller kringleder som görs i ordning beror helt på lokala initiativ och rådande möjligheter. Byarna har olika grad av engagemang, varierande antal företag och föreningar, åldersbild, service och infrastruktur etc.  Därtill kommer leden att passera varierande landskap som kräver varierande och olika kostsamma insatser. "

Det perspektiv vi lägger på begreppet "organisk ledutveckling" är att leden utvecklas "bottom-up", vilket innebär att ledens tillkomst baseras en enskilda eldsjälars initiativ, byars, åldermäns, föreningars, företags och enskildas medverkan utan medverkan av kom un eller myndigheter.

Vi beskriver dessa processer av organisk ledutveckling och den berättande leden i vår LEDMANUAL>>

“Trails don’t just lead to places; they are places. A good trail should invite us to explore beyond each bend, pause and contemplate vistas, and engage our minds and imaginations. At its best, a trail helps us to understand not only a place, but perhaps something about ourselves.”.
Gross, Zimmerman, & Buchholz, 2006, s.118

Solanderleden - en ekovandringsled

Begreppet "Ekovandringsled" togs fram inom ett Landsbygdsutvecklingsprojekt " Pilotprojekt: Modell för eko-vandringsleder - Nätversbaseras Nature´s Best Sweden certifiering av entreprenörer längs en vanndringsled".

Genom att utgå från kriterier för eko-märkningssystemet Natures-Best Sweden, LRF och Naturturisföretagen´s riktlinjer i  handledningen "Turism på annans mark" samt  Solanderledens utvecklade metod för lokalt förankrad och driven organisk ledutveckling, togs 9 kriterier fram för en ekovandringsled.

Dessa kriterier togs fram innan Nationellt ramverk för vandringsleder utvecklades men överensstämmer i stort med ramverkets riktlinjer.

Kriterier för ekovandringsled

För att en led skall kunna benämnas som ”ekovandringsled” anser vi följande kriterier bör uppfyllas:

1. Leden bör vara lokalt organiskt utvecklad och driven ”bottom-up”, där ledens dragning sker genom initiativ från och nära samverkan mellan byaföreningar, markägare, företagare, föreningar, skogsägare och lokalbefolkningen.

2. Det skall finnas skriftliga avtal med samtliga markägare enligt modell från LRF & Naturturismföretagen – ”Verksamhet på annans mark”.

3. Det skall finnas en hållbar ledskötsel- och underhållsplan som är lokalt förankrat hos byaföreningar, markägare, företagare, föreningar och lokalbefolkningen.

4. Leden skall ha en tydlig organisation för skötsel och utveckling som är lokalt förankrad, och som involverar representanter från olika intressenter kring leden.

5. Majoriteten av besöksnäringsföretagen längs leden bör ha en hållbarhets- och miljöplan, gärna enligt Nature's Best Sweden eller motsvarande, och företagen helst vara certifierade eller märkta enligt något hållbarhetssystem.

6. Leden bör via storytelling och/eller interpretation lyfta och tillgängliggöra de lokala natur- och kulturvärdena och deras historia enligt definitionen på ekoturism, dvs aktivt sprida kunskap om dessa värden.

7. Till leden bör finnas information om, och möjlighet till ett hållbart resande både till leden och för transporter längs leden, såsom kollektivtrafik och miljövänliga transporter.

8. Vandringsservice såsom boendeanläggningar och matserveringar, liksom installationer såsom vindskydd, broar, m.m. nyttjar i första hand lokala resurser och utgår rån lokala traditioner.

9. Leden och dess organisation samt medverkande aktörer bör bidra till information om och aktivt bevarande av skyddsvärda natur- och kulturvärden inom ledens verksamhetsområde.