Solanderleden-s

Historik över ledens tillkomst och utveckling

2009-2010 LRF Gröna Piloter projekt - Pilotled "Bondeleden"

Utvecklingen av leden  började som ett LRF projekt "Gröna Piloter -  turism" med syfte att i Pitebygden skapa förutsättningar för en innovativ, spännande och annorlunda led – PILOTLED -  genom jordbrukslandskapet med början/slut i Jävre och början/slut i Rosfors/Ekoparken alt. Ersnäs.
Med "pilotled avsåg LRF  alltså något mer än bara en traditionell vandringsled. Gästerna ska kunna vandra, upptäcka, utforska och uppleva längs vandringsleden. Äta, sova och ta del av aktiviteter i bygden.
Målsättningen var att pilotled skulle bidra till landsbygdsutveckling och skapas utifrån LRF´s förhoppning av samverkan mellan intresserade byautvecklingsgrupper, /byåldermän, samfällighetsföreningar och entreprenörer i Piteå kommun och de berörda byaområdena.

Pilotprojektet handlade om att kartlägga befintliga och möjliga nya ledsträckor utifrån de lokala byarnas önskemål, kartlägga boende, mat och aktivitetsmöjligheter och identifiera företag som vill utveckla leden, samt kartlägga natur- och kultursevärdheter, Projektet innefattade även  att inspirera inspirera bygdens aktörer att delta,informera om projektet,  inventera markägare, ta kontakter med byagrupper, byaåldermän, berörda parter i kommunen/förvaltningar, m.m.
Projektet resulterade i en rapport 2012"Gröna Piloter: Förutsättningar för en pilotled i Pitebygden"  och
Projektägare var LRF och projektledareKarin Hedström

2011 Spira Mare projekt "Förstudie Bondeleden"

LRF Gröna Piloterprojektet genererade ett Spira Mare Leaderprojekt "Förstudie Bondeleden" om tog ledutvecklingen vidare till  en utvecklings och handlingsplan och leden konkretiserades med en testdelsträckor. Testvandringar genomfördes av studenter på avsnitt mellan Blåsmark och Sikfors och byavandringar med byarepresentanter för att hitta lämpliga ledsträckor.  Projektet ledde till rapporten 2012 "Förstudie Bondeleden" och ett prisbelönad examensarbete inom LTU upplevelseproduktion  2012 "Innovativa vandringsiupplevelser"
Projektägare var LRF Norrbotten och projektledare Britt-Louise Nyman

2012-2103 Projekt "Solanderleden berättar"

Förstudien "Bondeleden" ledde till ett projekt "Solanderleden Berättar" finansierat av Tillväxtveket, LRF, LTU, Piteå Kommun och Sparbanken NOrd. och med Destination Piteå som projektägare. Leden hade på initiativ av LTU forskaren Hansi Gelter bytt namn från Bondeleden till Solanderleden för att hylla Pitebygdens stoa naturforskare och äventyrare Daniel Solander . Målet med projektet var att genom interpretation och storytelling kring ledens natur- och kulturvärden  höja vandringsupplevelsen  ocg genom ledens organiska framväxt (bottom-upp) bli en förebild för ledutveckling i Sverige. Projektet konkretiserade en pilotsträcka 1 Böle-Sikfors (blå sträcka flottarstigen) med fysiska leddragning med skyltar, spånger, broar m.m.  Vandrande workshops en guidutbildning för genomfördes för lokala intressenter.. Projektet resulterade grafisk profil för Solanderleden,  en Ledplan Solanderleden 2020: Innovation-Interpretation-Storytelling samt en Manual - Organisk ledutveckling: Landsbygdsutveckling genom innovation, interpretation och storytelling".
Projektägare Destination Piteå E.F., Projektledare Britt-Louise Nyman.

2014-2015 Projekt "Solanderleden 2014-15"

Beskrivning kommer
Projektägare Destination Piteå E.F: Projektledare Britt-Louise Nyman

2015-2019 Projekt "Solanderleden 2015-19"

Beskrivning kommer
Projektägare Piteå Unika, Projektledare Britt-Louise Nyman

2016-2019 Projekt "Solanderleden från kust till kust"

Beskrivning kommer
Projektägare Piteå Unika, Projektledare Britt-Louise Nyman

2016-2019 Projekt "Solanderleden utvecklar landsbygden"

Beskrivning kommer
Projektägare Piteå Unika, Projektledare Britt-Louise Nyman

2018 Solanderleden ideell förening bildas

Som resultat av de tidigare projekten bildades hösten 2018 en ideel förening Solanderleden ideell förening med ansvar för ledunderhåll och fortsatt ledutveckling. Föreningen är öppen för alla med intresse av Solanderleden och dess utveckling.

2020-2023 Projekt "Modell för eko-vandringsleder – Kollektiv Nature's Best Sweden certifiering av entreprenörer längs en vandringsled "

beskrivning kommer
Projektägare Solanderleden ideell förening, Projektledare Hansi Gelter

2021-2023 LONA-projekt "Rosfors Ekopark - Inventering, restaurering och information om stigar och natur/kulturvärden"

beskrivning kommer
Projektägare Piteå Kommun, Projektgenomförare Solanderleden ideell förening, Projektledare Hansi Gelter

2020-2022 Projekt "Samverkan besöksnäring i Pite Älvdal"

beskrivning kommer
Projektägare Kreativa Byar E.F: Projektledare Britt-Louise Nyman