Solanderleden-s

Stadgar för  Solanderleden ideell förening

Upprättat Årsmöte 2020-09-28, justerade §14 årsmötet 2021
 
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Ideella föreningen Solanderleden
 
§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att i samverkan med offentliga, ideella och privata intressenter verka för drift och utveckling av Solanderleden vars syfte är att tillhandahålla en infrastruktur som bidrar till bättre folkhälsa, ett rörligt friluftsliv och ökad besöksnäring.
 
§3 Föreningens säte.
Föreningens styrelse har sitt säte i kustkommuner i Norrbotten, med huvudsäte i Piteå Kommun.
 
 §4 Medlemskap
Till medlem antas den som vill verka i enlighet med föreningens ändamål. Medlem kan vara offentlig, privat, ideell organisation samt privatpersoner som stöder ändamålet.
 
§5 Medlems skyldigheter.
Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut.
 
§6 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av föreningsstämman.
 
§7 Uteslutning.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman.
 
§8 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 
§9 Styrelse
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av föreningsstämman fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till föreningsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta, dock minst fyra gånger årligen.
Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst fyra och högst tio ledamöter och med lägst en och högst tre suppleanter.
Styrelsen ska ha minst en ideell representant, minst en offentlig och minst en från det privata.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsemedlemmarna närvarar.
 
§10 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förslag till årsmötet utser föreningsstämman en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Dessa sitter för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma.
 
§11 Föreningens räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
 
§12 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
 
§13 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av sekreterare på stämman.
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, som också är röstlängd.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Fråga om kallelse har skett i enlighet med stadgarna.
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning avseende verksamhet och ekonomi.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat och balansräkning (bokslut)
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Beslut i anledning av vinst eller förlust.
12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
15. Val av styrelsens ordförande för en tid av ett år
16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och val av halva antalet ledamöter för en tid av två år samt suppleanter för en tid av ett år
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år.
18. Val av valberedning för en tid av ett år
 
§14 Kallelse till föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom fem månader från räkenskapsårets utgång. Kallelse till föreningsstämma sker via föreningens kanaler senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål önskas av en revisor eller minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar så begär.
 
§15 Motioner
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska till föreningsstämman avge skriftligt yttrande över motionerna.
 
§16 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen och skall skickas tillsammans med kallelse till stämman minst två veckor före stämman.
 
§17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet som gagnar föreningens ändamål.